Trönninge Ängar 2010-06-19

I närmare 30 år har ornitologerna i Halmstad arbetat för att Trönninge ängar skall bli naturreservat och få både ett lagstadgat skydd och en skötselplan. Markägaren, som är Halmstads kommun, och länsstyrelsen är eniga om att detta är viktigt. Likväl hotas nu områdets kvaliteter som fågelområde.

Anledningen är dels en sällan skådad senfärdighet på länsstyrelsen, dels att kommunen slutit avtal med nya arrendatorer – och dessa vill ha intensiv jordbruksdrift på större delen av området.  Att Trönninge ängar utvecklats mot att bli en allt bättre fågellokal beror naturligtvis delvis på de arbeten med våtmarksbygge och annat som genomförts, men det handlar också om att betesdriften på ängarna länge varit extensiv och att täckdikena sakta men säkert slammat igen. Följden har blivit att även betesmarkerna har behållit sin fuktiga karaktär.

Just detta, dvs. att inget omedelbart hot vilat över området med de förra arrendatorerna, verkar vara orsaken till att länsstyrelsen inte prioriterat reservatsbildningen. Men så plötsligt står vi här med nya arrendatorer som bokstavligen vill plöja upp en stor del av området och stängsla in våtmarken! I deras visioner finns absolut ingen plats för nya fågelvåtmarker och en fortsatt satsning på att göra detta publika och mycket populära område ännu bättre. 

Källa: http://www.hallof.se/hof/

Det är inte lätt att vara en naturfotograf!
Om berörda parter inte ens lyssnar på ornitologerna så lyssnar man säkert inte heller på en obetydlig amatör fotograf. Människor som saknar en grundläggande empati och förståelse för vårt fågel, djurliv och natur kommer aldrig få min respekt. Dessutom kan ingen för den delen förändra min grundläggande syn till naturen, eller med mina möten med fågel och djurliv i naturen. Sanningen är att vi människor äger inget själva, vi delar naturen med allt levande i naturen. Om vi inte respekterar detta så är något fel anser jag.

När miljontals hektar våtmarker dikades ut i Sverige i början av 1900-talet för att landet skulle producera mer skog och livsmedel, uppstod stora brister för den biologiska mångfalden och för ekosystemet. Våtmarker är idag en bristvara – vilket är ett hot mot fågelarter och alla de växter och djur som är beroende av grunda våtmarker. Därför vill jag understryka vikten av att miljökonsekvensbeskrivningar görs innan man tillåter exploatering och brukningsmetoder som starkt påverkar djur, fågel, naturmiljön, flora och fauna. Vikten av ett väl fungerande samarbete mellan kommun och berörda myndigheter borde även det vara på sin plats.

Att Trönninge ängar borde vara ett naturreservat för längesedan råder det ingen tvivel om från min sida. När det gäller våra viktiga naturområden i kommunen, borde naturvården, artbevarandet och således bevarandet av den biologiska mångfalden tillmätas större betydelse än hittills. Det självklara valet borde vara en naturvårdsstrategi som tar mer hänsyn till hur naturens dynamik och landskapets mosaikartade sammansättning påverkar växternas och djurens talrikhet och utbredning. För att bevara en utrotningshotad art kan detta vara skillnaden för överlevnad, eller om man så vill tillräckligt.

Vi naturfotografer brukar engagera oss genom att ha en tro och förhoppning, att genom naturbilden bidra samt påverka, kanske förändra människans syn på naturen. Vissa av oss kan inte hålla tyst! Utan naturen överlever inte arten människan.

Naturfotograf / Magnus Persson/PN